Informace k oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)

Provozovatel:
Gastrofin s.r.o.
Železná ruda č.p. 437
340 04  Železná Ruda
IČO: 05440866
DIČ: CZ05440866

Milí hosté,
dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o tom, jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji, které nám poskytnete v souladu s platnými právními předpisy při ubytování a o dalších skutečnostech souvisejících s danou oblasti.
Osobní údaje – Vaše jméno, příjmení, bydliště a datum narození – které nám při rezervování ubytování nebo dalších služeb u nás poskytnete, jsou povinné, protože těmito údaji dochází k Vaší jednoznačné identifikaci a tím i k platnému uzavření smlouvy na objednanou službu. Tyto údaje musíme zpracovávat za účelem plnění mezi námi uzavřené smlouvy, plnění našich právních povinností (účetní a daňová oblast) a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů, příp. uplatnění právních nároků. Tyto a případně další údaje (v souladu s aktuálně platnou legislativou) také zpracováváme pro účely evidence místních poplatků (za rekreační pobyt) a předáváme je příslušnému orgánu. Pokud nejste občany ČR, jsme povinni vést Vaše osobní údaje v evidenci pro cizineckou policii a jsme povinní je na vyžádání cizinecké policii zpřístupnit (v rozsahu údajů dle platné legislativy). Pokud nám poskytnete svůj e-mailový kontakt, pak jej spolu s Vaším jménem a příjmením v budoucnosti užijeme (v souladu s naším tzv. oprávněným zájmem) pro naše marketingové účely, a to především pro informovanost Vás, našich hostů, o akčních nabídkách ubytování, o možnostech využívaní dalších služeb nebo za účelem nabídky účasti na námi pořádaných akcích. S ohledem na toto upozornění není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu, Vaše práva jsou chráněna možností vznést námitku (viz níže).
Osobní údaje budou zpracovávány v listinné a elektronické podobě a budou předávány subjektům při plnění či zajišťování plnění našich povinností nebo při zajišťování ochrany práv a našich právem chráněných zájmů.
Odmítnutí sdělit nám povinně poskytované osobní údaje by mohlo vést k neplatnosti námi uzavírané smlouvy, k nemožnosti plnění našich povinností a případně dalším právním následkům, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů při neposkytnutí těchto informací.
Ve vztahu k Vaší fotografii, kterou nám předložíte nebo si pořídíme s Vaším vědomím pro účely vystavení dokladu prokazujícího oprávněnost vstupu do našeho zařízení sdělujeme, že poskytnutí této fotografie je realizováno v rámci našeho smluvního požadavku jako součást mezi námi uzavírané smlouvy, a proto nevyžaduje Váš samostatný výslovný souhlas. Zpracovávání fotografie pro vyhotovení průkazu prokazujícího Vaše oprávnění ke vstupu do našeho zařízení je opatřením k možnosti ověřování oprávněnosti Vašeho opakovaného vstupu. Obdobná situace je u zpracovávání fotografií občanů obcí, kteří mají zajištěn bezplatný vstup do našeho zařízení.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kterou stanoví obecně závazné právní předpisy, včetně archivačních předpisů, a to jak ty poskytované povinně, tak ty poskytované dobrovolně, příp. na základě našeho požadavku pro účely plnění námi uzavírané smlouvy, a to včetně Vašeho e-mailu pro marketingové účely. Výjimku tvoří případy, kdy byste byli předem informováni jinak, či došlo ke zpracovávání údajů na základě Vašeho souhlasu uděleného na jinou dobu. Samozřejmě nebudou dále zpracovávány osobní údaje, u kterých byste důvodně uplatnili námitku apod.
Máte právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme (sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení, příp. další skutečnosti), požadovat jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud takovou námitku vznesete vůči zpracovávání Vašeho e-mailu pro marketingové účely, nebude tento e-mail již nadále pro tento účel zpracováván. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat.
Pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Informujeme Vás rovněž touto cestou, že celý areál je monitorován kamerovým systémem, a to za účelem ochrany majetku a zvýšení bezpečnosti. Kamerový systém je provozován naší společností, a to v souladu s právními předpisy, tak aby při zachování jeho účelu maximálně chránil Vaše soukromí. V případě potřeby, na základě našeho konkrétního požadavku dochází i ke zpracování externí firmou. V případě, že je takový požadavek vznesen, je záznam z tohoto systému předán v rámci povinné součinnosti Policii ČR.
Informujeme také o tom, že v průběhu akcí pořádaných v našem zařízení dochází k fotografování a případně i natáčení videí za účelem dokumentování jejich průběhu, přičemž tyto fotografie jsou dále zveřejňovány na našich webových stránkách a na našich facebookových profilech, příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích dostupných na internetu a v případě fotografií dochází i k jejich předávání elektronickým a tištěným mediím (informační zpravodaj Obce Železná Ruda apod.). Jedná se o běžné dokumentování akcí a tímto upozorněním tak smíme učinit i bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi a videi ve vztahu k Vaší osobě, informujte nás prosím. Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.
Pokud nám v závěru Vašeho pobytu či po poskytnutí jiné služby vyplníte dotazník spokojenosti, pak osobní údaje, které nám v něm případně nově poskytnete za účelem slosování, budou použity výlučně pro účely identifikace výherce v rámci slosování, pokud nebudete předem informováni jinak nebo ke zpracování pro jiný účel nevyslovíte souhlas.
V případě, že byste požadovali k dané oblasti další informace, vysvětlení a podobně, obraťte se prosím na naše pracovníky, kteří Vám rádi odpovědí, příp. zajistí, aby na Vaše potřeby bylo reagováno. Můžete se zejména obracet na:

Provozovatel: Gastrofin s.r.o.

V Železné Rudě, dne 1.1.2023
za společnost Gastrofin s.r.o.